Nabízíme kvalitní tiskárny na přímý potisk textilu, nejnovější patentované technologie, tisk bílé barvy.

potisk textilu, tisk na oblečení, tiskárny na textil, přímý tisk na textil

Všeobecné obchodné podmienky a GDPR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci vytvorením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2. Objednanie tovaru a služieb

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu či písomne na našej adrese.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, hmotnosť, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcu. V prípade nezrovnalostí Vás, samozrejme, budeme kontaktovať.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať iba tovar v perfektnom stave v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúcimi normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavenými slovenskými návodmi na použitie, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk, pokiaľ je to pre daný druh tovaru obvyklé.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, najmä cenovo náročnejších prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na vznik zmluvy potvrdením objednávky, najlepšie osobne alebo telefonicky, a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, prípadne výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3. Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám pošleme e-mailom, o odoslaní budete tiež informovaní e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme, samozrejme, kontaktovať.

4. Zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť, a to telefonicky alebo e-mailom, bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.

5. Balné a poštovné

Objednaný tovar Vám zašleme poštou podľa sadzobníka Českej pošty na dobierku. V prípade, že ste na našej rozvozovej trase, budete o dodaní informovaní telefonicky alebo e-mailom. Pri objednávke a dodávke poštou nad 3900 € neplatíte poštovné. Je možné zvoliť aj iný spôsob dopravy a to podľa špecifikácií jednotlivej objednávky. Cena poštovného sa môže líšiť aj podľa váhy objednaného tovaru.

6. Dodacia lehota

Dodacia lehota je 3-21 dní, pokiaľ nie je uvedené inak. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom Vás budeme ihneď informovať.

7. Výmena tovaru

Zákazník má právo v 14-dňovej lehote vrátiť tovar bez udania dôvodu a to nepoužitý a nepoškodený v originálnom balení. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Peniaze za tovar budú zákazníkovi vrátené na účet najneskôr do týždňa od fyzického prebratia tovaru našou firmou, po kontrole, či vrátený tovar zodpovedá pôvodnému stavu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

8. Reklamácia a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí skontrolovať tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď hlásiť našej firme. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

 1. bežným používaním,
 2. nesprávnym použitím výrobku,
 3. nesprávnym skladovaním,
 4. iným mechanickým poškodením.

Postup pri reklamácii:

 1. Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom alebo písomne;
 2. Tovar odošlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu;
 3. V zásielke uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu;
 4. Do zásielky pribaľte doklad o kúpe reklamovaného tovaru v našom obchode.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda od prevzatia tovaru našou firmou.

OCHRANA SÚKROMIA

Podmienky ochrany súkromia a spracúvania údajov

Ďakujeme za návštevu našej internetovej stránky a používanie našich služieb. Tento dokument obsahuje zásady a podmienky nakladania s osobnými údajmi používateľov služieb spoločnosti Nedbal Trading, s.r.o., so sídlom Podhájí 195/29, 798 17 Smržice, IČO: 29320372, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom Brno, vložka C 77651 (ďalej aj ako „Nedbal Trading s.r.o.“ alebo „my“ vo všetkých gramatických tvaroch), ktorý vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle aktuálne platnej legislatívy. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne, a preto sa usilujeme nielen ponúknuť rozsiahlu online ponuku, ale zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na informácie.

Poskytovateľom služieb na webových stránkach na doméne tlacove-farby.sk a na doménach, ktoré sú od nich odvedené je spoločnosť Nedbal Trading s.r.o., pokiaľ nie je na konkrétnej webovej stránke uvedený iný prevádzkovateľ.

Spoločnosť Nedbal Trading s.r.o. prikladá veľký význam ochrane Vašich osobných údajov.

Na aké účely Vaše údaje spracúvame?

Ak nie je uvedené inak, spracúvame Vaše údaje na nasledujúce účely:

 • na uzatvorenie a plnenie zmluvy na poskytovanie jednotlivých produktov a služieb, ktoré využívate vrátane poskytovania zákazníckej podpory a odbornej pomoci a prípadného vyúčtovania cien za jednotlivé služby, ktoré sú poskytované odplatne
 • ochrana našich práv a oprávnených záujmov
 • zaistenie bezpečnosti našich systémov a sietí pred útokmi alebo snahou o zneužitie našich údajov
 • štatistické účely
 • meranie návštevnosti našich stránok
 • analýza  Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá Vašim preferenciám
 • vývoj a zlepšovanie našich webových stránok a služieb
 • organizovanie spotrebiteľských súťaží a plnenie povinností organizátora súťaže
 • vedenie účtovníctva a inej evidencie, povinnosť vedenia ktorej nám vyplýva z platných zákonov
 • na priamy marketing, a to najmä na posielanie našich reklamných správ a reklamných správ tretích strán
 • na cielené zobrazovanie reklamy
 • na žurnalistické účely,  t.j. uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie

Vo viacerých prípadoch uvedených vyššie pracujeme s údajmi, na základe ktorých nie je možná identifikácia konkrétnej osoby ( napr. štatistické účely, cielenie reklamy alebo meranie návštevnosti stránok).

Je poskytnutie údajov povinné?

 Vaše údaje poskytujete spoločnosti Nedbal Trading s.r.o. dobrovoľne, ale v niektorých prípadoch je podmienkou využívania služieb registrácia a poskytnutie údajov; ak nám údaje neposkytnete, nebudete môcť službu využívať.

Súhlas

Ak je právnym základom spracovania Vašich údajov súhlas, kedykoľvek je možné tento súhlas odvolať a to písomne na adrese sídla našej spoločnosti Nedbal Trading s.r.o., Podhájí 195/29, 798 17 Smržice alebo emailom na adresemarketing@nedbaltrading.cz.

Komu sprístupňujeme údaje o vás?

Spoločnosť Nedbal Trading s.r.o. sprístupňuje vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom tak, ako jej to umožňujú alebo prikazujú platné právne predpisy, a to:

 • Poskytovateľom služieb (podporné technické, organizačné alebo programátorské služby, správa serverov a zariadení, výkon obchodného zastúpenia)
 • Poradcom v oblasti daní, práva alebo účtovníctva

Poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní dodržiavať ustanovenia na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť Nedbal Trading s.r.o. poskytuje údaje o svojich používateľoch aj oprávneným orgánom ( o.i. polícia, prokuratúra) na základe žiadosti alebo príkazu.

Služby tretích strán na našich webových stránkach

Na webových stránkach spoločnosti Nedbal Trading s.r.o. môžu byť umiestnené prvky, ktoré umožňujú zbieranie osobných údajov alebo sledovanie aktivity používateľov webových stránok tretími osobami. Tretími osobami, ktoré môžu týmto spôsobom získavať prístup k Vašim osobným údajom, v závislosti od druhu služby, ktorú používate alebo ste používali, môžu byť:

 • Tretie strany vykonávajúce analýzu návštevnosti
 • Prevádzkovatelia reklamných systémov cielenej reklamy

Kontakty

Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte v tejto súvislosti prosím spoločnosť Nedbal Trading s.r.o. písomne na adrese Nedbal Trading s.r.o., Podhájí 195/29, 798 17 Smržice alebo emailom na adrese marketing@nedbaltrading.cz.